Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2017

lilacwine
4755 24e8 390
Reposted fromsarazation sarazation viamyceline myceline
lilacwine
9134 f5a2 390
Reposted fromintrigante intrigante viatoniewszystko toniewszystko

July 08 2017

lilacwine
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla
lilacwine
8703 cd17 390
Reposted fromretaliate retaliate viagdziejestola gdziejestola
lilacwine
9419 d28f 390
Reposted fromkarahippie karahippie

July 07 2017

lilacwine
 A jak wygląda twoje szczęście? - pytam. 
(...)
- Zszywam to szczęście z powrotem do kupy - odpowiada z uśmiechem.
- Podarło się? - pytam.
- Kompletnie. Ale, wiesz, da się je uratować. Trzeba tylko użyć innych nitek - mówi.
- Może to też kwestia materiału - odpowiadam.
— Jakub Żulczyk "Ślepnąc od świateł"
Reposted fromSabela Sabela viaspokodama spokodama
lilacwine
7033 a0da 390
Reposted frompierdolony pierdolony viaszydera szydera
lilacwine
3954 3421 390
Reposted fromClary Clary viagdziejestola gdziejestola

July 06 2017

lilacwine
Reposted fromshakeme shakeme viayanek yanek

July 05 2017

lilacwine
8137 1d98 390
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viazupson zupson
9987 83dc 390
Reposted fromAmericanlover Americanlover viazupson zupson
9985 cad2 390

isayfuckalot:

Instagram @darkerdaysillustration

Reposted fromAmericanlover Americanlover viazupson zupson
lilacwine
Reposted fromfascinating fascinating viamisiaq misiaq
lilacwine
6643 97b4 390

July 04 2017

lilacwine
Reposted fromtotento totento viayanek yanek
lilacwine
6573 f38a 390
Reposted fromczajnikq czajnikq vialaparisienne laparisienne
lilacwine
0105 d9b2 390
Reposted fromdesinteressement desinteressement viafelicka felicka
lilacwine
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl